Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük hogy igénybe veszi szolgáltatásinkat! Eleget téve az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak, ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt a szolgáltatás nyújtása során gyűjtött és átadott személyes adatok kezeléséről.

Adatkezelőként törekszünk arra, hogy az adatkezelés a mindenkor törvényi előírásokat betartva, jogszerűen történjen.

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatok biztonságos megőrzése érdekében megteszünk minden általunk elvárható, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

A tájékoztatóban előfordul, hogy olyan fogalmakat olvas, melyeket nem ismer. Ezek jelentése és magyarázata az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar

Ez a tájékoztató visszavonásig érvényes.

Amikor ebben a tájékoztatóban „adatról”, vagy „adatokról” olvas az alatt minden esetben személyes adatokat kell érteni.

 Adatkezeléssel kapcsolatban számunkra elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).
 • évi C. törvény a számvitelről
 • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

1.           Ki kezeli az Ön személyes adatait? Kihez fordulhat adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel?

A személyes adatokat a GroupDynamics Kft. kezeli

Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 10. al. 2.

Adószám: 13390545242

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel társaságunknak

06 20 26 5 26 26 

2.           Milyen személyes adatokat kezelünk és mi az adatkezelések célja?

 • Számlázás és fizetés dokumentálása céljából kezeljük magánszemély Ügyfeleink
 • Nevét
 • Lakcímét

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre emailben, telefonon, egyéb kommunikációs csatornán, vagy akár személyesen.

Az Ön neve, lakcíme kezelésének jogalapja:

 • a számla kiállítás miatt még GDPR 6. cikkének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

A számlákat a számviteli törvény értelmében 8 évig köteles vagyok megőrizni, tehát eddig kezelem a számlakiállításhoz szükséges adatokat.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint harmadik országba történő adat továbbítás nem történik.

Törvényi kötelezettségünk a számla adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé továbbítanunk.

 • Kapcsolattartás céljából kezeljük Ügyfeleink

o   Telefonszámát

o   E-mail címét

A fenti személyes adatokat Ön vagy céges megrendelés esetén az Ön munkáltatója bocsájtja rendelkezésünkre.

A kapcsolattartás tekintetében megadott személyes adatok (e-mail, telefonszám) kezelésének jogalapja:

 • GDPR 6. cikkének f ) pontja alapján a vállalkozásunk  jogos érdeke. Jogos üzleti érdekünk az Önnel, vagy munkáltatójával létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

A szolgáltatás megtörténte után az elérhetőséget (e-mail, telefonszám) megőrizzük, hogy amennyiben szükséges kapcsolatba lépni Önnel akkor annak eleget tudjunk tenni.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint harmadik országba történő adat továbbítás nem történik.

 • Munkánk során, az Önnek nyújtott szolgáltatás hatékonyabbá tétele céljából kezeljük továbbá
 • Ügyfeleink viselkedésével kapcsolatosan feljegyzéseket készítünk a képzés során, melyek megkönnyítik a munkát, és elősegítik a képzés hatékonyságát. A feljegyzés tartalmazhat személyes adatokat mint pl. bizonyos jellemvonások.

A fenti személyes adatokat kollégáink jegyzetelik, és senkivel nem osztják meg.

Ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük, a képzés megtörténte után azt semmilyen célra nem használjuk fel, hanem végérvényesen töröljük.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének f ) pontja alapján a vállalkozásunk  jogos érdeke. A képzéseken készített jegyzetekre, valamint előzetes felmérésre a hatékony szolgáltatás nyújtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint harmadik országba történő adat továbbítás nem történik.

 • Szintén az Önnek nyújtott szolgáltatás hatékonyabbá tétele céljából kezeljük
 • A képzés előtt ügyfeleink lehetőséget kapnak személyiség teszt kitöltésére, melynek eredményét felhasználhatjuk a képzés hatékonyabbá tétele érdekében.
 • Szintén a képzés előtt ügyfeleink kapnak egy kérdőívet, melyben rákérdezünk a jelenlegi munkájukra, hogy mik az elvárásai a képzéssel kapcsolatban stb. Ez a kérdőív szintén tartalmazhat személyes adatokat

Az adatok Öntől származnak, melyek megadása önkéntes.

Ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük, a képzés megtörténte után azt semmilyen célra nem használjuk fel, hanem végérvényesen töröljük

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének a ) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
Az érzelmi intelligencia teszt kitöltése, és annak elküldése előtt a weboldalunkon tud hozzájárulni az adatkezeléshez

A kérdőív kitöltésekor szintén kérjük hozzájárulását, melyet visszaküldés előtt tud megadni.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint harmadik országba történő adat továbbítás nem történik.

 • Weboldalunk blogbejegyzéseiben, a hozzászólások megjelenítése, valamint a hozzászóló azonosítása érdekében kezeljük a hozzászóló
 • Nevét
 • e-mail címét

Az adatok Öntől származnak, melyek megadása önkéntes.

Az adatokat megőrizzük, hozzászólása a weboldalunkon látható lesz.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének a ) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Komment elküldése előtt Önnek el kell fogadni az ezzel kapcsolatos adatkezelést a megfelelő „checkbox” kipipálásával.

3.           Milyen esetben továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik félnek?

 • Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe történő kötelező adattovábbítás

A 2013. évi LXXVII. törvény [ Felnőttképzési tv. ] rendelkezése értelmében képzéseinkről adatot vagyunk kötelesek szolgáltatni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (F.A.R.):

 1. A felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége *
 2. § * (1) * A felnőttképző
 3. a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 4. b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
 5. c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

A fentiek értelmében szükséges begyűjtenünk a képzésen résztvevő személyekkel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat

 • személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve),
 • elektronikus levelezési (e-mail) cím,
 • legmagasabb iskolai végzettség.

Az adatszolgáltatás kötelező, adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikkének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

Ezeket a személyes adatokat – megfelelve a törvényi előírásoknak – feltöltjük a F.A.R rendszerbe, melynek adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken keresztül érheti el:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379

Az adatok feltöltése után azokat más módon nem használjuk fel.

 • Adattovábbítás hatósági megkeresés alapján

Amennyiben hatósági megkeresést kapunk (pl. rendőrség, bíróság, vagy egyéb hatóság) akkor is kötelesek vagyunk az ön személyes adatait továbbítani, erre törvény kötelez minket. Ilyen esetben a meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítjuk az általa tárolt személyes adatok továbbítását.

4.           Biztonságban vannak a személyes adataim?

Papír alapú személyes adatait másoktól elzárt helyen, a digitálisan tárolt adatokat pedig jelszóval védett, biztonságos számítógépen tároljuk, melyhez csak társaságunk alkalmazottjai, vagy adatfeldolgozói férnek hozzá á. Megteszünk minden tőlünk elvárható intézkedést annak érdekében hogy az illetéktelen hozzáférést megakadályozzuk. Amennyiben ez mégis megtörténik úgy belső szabályzatunk értelmében az esetet adatvédelmi incidensként kezeljük, és biztosítjuk az incidenssel érintettek megfelelő tájékoztatását.

 

5.           Kik jogosultak megismerni az Ön személyes adatait?

Kizárólag a Group Dynamics munkatársai, szerződött partnerei, valamint adatfeldolgozói ismerhetik meg az Ön személyes adatait.

 1. Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatai kezelésével megbízunk harmadik felet, hogy helyettünk adatkezelési műveleteket végezzen. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó

Milyen tevékenységet végez részünkre?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Microsoft

Tárhelyünk és levelezőrendszerünk szolgáltatója.

Részletes információ elérhető az alábbi oldalon:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Ameddig élő szerződésünk van vele

Moodle

https://moodle.org/?lang=hu

Online oktatásokat szervezünk vele, melyhez szükséges regisztrálnunk leendő ügyfeleinket az oldalon a név és email cím megadásával. Részletes információ elérhető az alábbi oldalon

https://moodle.com/privacy-notice/

Ameddig élő szerződésünk van vele

Szerződött partnereink / alvállakozóink

Bizonyos esetekben a képzéseinket velünk szerződésben álló partnereink tartják meg, így elengedhetetlen hogy kezeljék az Ön személyes adatait.

Ameddig élő szerződésünk van vele

Automattic Inc.

Weboldalunk blogbejegyzéseihez való hozzászólás esetén a hozzászólást az Akismet applikáció kezelei, melyet az Automattic Inc. üzemeltet.

Ameddig élő szerződésünk van vele

AXEL Professional Softwares Kft

6000 Kecskemét, Dobó István körút 13. III. em. 11.

Számlázó programunk üzemeltetője, a számlán szereplő adatokhoz fér hozzá

Ameddig élő szerződésünk van vele

       
 1. Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 1. e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 1. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 1. g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 1. h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 Törléshez való jog

 Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 1. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 1. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 1. d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 1. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

 1. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 1. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti jogait a társaságunkhoz eljuttatott elektronikus, vagy postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Jogorvoslati lehetőségek

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Budapest, 2022. március 1.