Adatvédelmi irányelvek

Képzési folyamatban résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.

Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatainak jogszabály által előírt kezelése, másrészt a fentieken túl a képző jogos érdeke a képzés megvalósíthatósága érdekében.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Az adatokat államháztartási vagy európai úniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céjából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

Képző Intézmény Résztvevő adatait a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli, amennyiben a résztvevő külön dokumentumon máshogy nem nyilatkozott kifejezett hozzájárulását adva az adatkezelésnek.

A Résztvevő Képző által nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármilyen változás bejelentésének elmulasztásából származó kárért, vagy hátrányért a Képzőt felelősség nem terheli.